Loading, please wait...

คำร้องขอสอบ
กรณีขาดสอบปลายภาค

เกณฑ์ในการพิจารณา  การสอบรอบที่  2 หลักฐานแนบการพิจารณา  
  1. กรณี  ป่วย  จะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่น่าเชื่อถือ  สอดคล้องกับ  วัน  เวลา  ที่ทำการสอบ  และเป็นการป่วยที่มีเหตุสมควรที่ต้องพัก  ตามแพทย์เห็นสมควร
  2. กรณี  อุบัติเหตุ  จะต้องมีหลักฐานการเคลมประกันรถ  หรือใบแจ้งความ  และรูปถ่ายสภาพรถ  ที่สอดคล้องกับ  วัน  เวลา  ที่ทำการสอบ
  3. กรณี  บัตรนักศึกษาหาย  เพราะโดนกรีดกระเป๋าหรือกระเป๋าหาย  ต้องมีหลักฐานใบแจ้งความสอดคล้องกับ  วัน  เวลา  ที่ทำการสอบ
  4. กรณี  ติดราชการ  จะต้องมีหนังสือทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าติดราชการจริง  สอดคล้องกับ  วัน  เวลา  ที่ทำการสอบ  (ภาค  กศ.พบ.)
  5. กรณี  จ่ายค่าเทอมล่าช้า  หรือค้างค่าปรับ  จะต้องแนบหลักฐานการชำระค่าเทอมหรือชำระค่าปรับก่อนวันที่ทำการสอบ
  6. กรณี  บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต  จะต้องแนบใบมรณะบัตร  และกำหนดการที่ใช้ในการฌาปณกิจศพ  สอดคล้องกับ  วัน  เวลา  ที่ทำการสอบ
  7. กรณี  ติดงานจากทางหน่วยงานจะต้องแนบหลักฐานที่ออกโดย  หน่วยงาน  ที่สามารถตรวจสอบได้และสอดคล้องกับ  วัน  เวลา  ที่ทำการสอบ
  8. กรณี  ต้องขึ้นศาล  จะต้องแนบหลักฐานสำนวนคดีที่มีคำสั่งเรียกตัว  ระบุชื่อนักศึกษา  สอดคล้องกับ  วัน  เวลา  ที่ทำการสอบ
  9. กรณี  ติดม็อบ  จะต้องมีหลักฐานบ้านพักที่อาศัยบริเวณนั้น  เช่น  ทะเบียนบ้าน  บัตรปะชาชน  แผนที่การเดินทาง  ใบเสร็จเช่าห้อง  หรือบ้าน  บริเวณที่จะต้องผ่านม็อบมามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน  เป็นต้น  และสอดคล้องกับ  วัน  เวลา  ที่ทำการสอบ
  10. ในกรณี  ที่ไม่มีชื่อในระบบ  จะต้องแนบใบขออนุญาตให้เข้าสอบ  จากส่งเสริมวิชาการฯ  กลุ่มงานตารางสอน
 
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาที่ไม่ผ่านหรือไม่อนุญาตให้สอบรอบที่  2
          ผลการเรียนของนักศึกษาจาก  I  จะกลายเป็น  E  อัตโนมัติ  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป
 
***มาสาย  แต่งงายผิดระเบียบ  ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ***